Litet svenskt medtech-bolag världsledande inom organhantering

XVIVO Perfusion AB utvecklar och marknadsför lösningar och sys­tem för att bedöma användbarhet av organ för transplantation och behandla organ samt produkter för traditionell kall preservation av lungor inför transplantation.

– Hemligheten bakom framgången ligger i att fokusera på det centrala i sin teknologi, att motstå alla spännande idéer för att inte splittra sig, i vårt fall att koncen­trera oss på varm organperfus­ion. Långsiktiga och uthålliga ägare är också bra. Det säger Magnus Nilsson, vd i XVIVO Per­fusion, som noteras på Nasdaq OMX First North. Företaget var ursprungligen ett affärsområde inom Vitrolife men avknoppades 2012. Det har varit lönsamt och i tillväxt sedan 2003 och planerar att flytta till Small Cap på den stora börslistan i höst.

Det råder brist på donerade organ i världen, vilket leder till att väldigt många lungsjuka människor får mycket dålig livskvalitet och många hinner dö innan de får sina sjuka organ ersatta.

– När man tar hand om ett organ för transplantation sköljer man ur de stora blodkärlen med en kall vätska för att dra ner äm­nesomsättningen till ett minimum, fem till tio procent. Då räcker syret och näringen längre, men organet tar stryk, berättar Magnus Nilsson. För att kunna mäta funktioner på organet krävs en högre meta­bolism så att cellerna fungerar fullt ut. I samarbete med professor Stig Steen i Lund utvecklade vi en teknik där en varm special­anpassad vätska pumpas (per­funderas) igenom t ex lungan under ett antal timmar för att mäta hur organet fungerar, utan att skada det. Tekniken har en stor potential att öka antalet lungor till­gängliga för transplantation. I USA bedöms endast 20 procent av de donerade lungorna tillräckligt bra. Organ som tidigare inte ansetts i tillräckligt gott skick för transplan­tation ges med varm perfusion en chans att återhämta sig.

– Vi har orkat ta uppfinningen till klinik, bli godkända på alla stora marknader, bl a i USA som första och enda bolag. Xvivo säljer ge­nom egen organisation, dels våra vätskor, bland annat för transport och förvaring av lungor med 95 procent av världsmarknaden, dels en maskin för varmcirkulation i transplantationsorgan, säger Magnus Nilsson. Xvivos special­anpassade vätska prövas kliniskt även för att ta hand om lever inför transplantation.

Isolerad vävnadsterapi Teknologin fungerar också för isolerad väv­nadsterapi. Nu utvecklas en teknik där en patient med lungcancer kan få en lunga i taget behand­lad med cellgifter, som pumpas in med hjälp av XVIVOs vätska. Lungan är i behandlingen kvar i kroppen. Det gör att cellgifterna inte behöver påverka andra organ och vävnader. Tekniken ska testas kliniskt inom kort. Xvivo ser goda möjligheter att vidareutveckla tekniken inom fler indikationer.

– Kunskapen om dessa nya möjligheter behöver spridas inom bland annat läkarvetenskapen.

Många svårt lungsjuka, till exem­pel som lider av KOL, lider i det tysta, blir inte remitterade i tid och hinner därmed inte transplanteras.


XVIVO

Omsättning: 120 milj SEK. Vinstmarginal: 16 proc. Noteras på: Nasdaq OMX First North. Största ägare: Bure med drygt 20 procent. Totalt 5 000 aktieägare. Kontor: I Göteborg och Denver, USA. Anställda: 22 personer.

Här kan du läsa mer om XVIVO

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras