Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans

De offentliga aktörerna i norra Sverige har tillsammans med Nordic Health Innovation (NHI) samlats kring en gemensam vision med målsättning att bli världsledande på framtidens vård och omsorg i glesbygd. I planen ingår bland annat en omfattande satsning på virtuella hälsorum i samverkan med kommunal hälsovård. Tre sådana hälsorum har redan etablerats och fler är nu på gång.

I många länder runt om i världen är ”rural medicine” ett mycket prioriterat område med omfattande forskning. I norra Sverige, där det idag bor knappt 300 000 personer i glesbygd. finns landets enda FoU-avdelning med inriktning på rural medicine.
Här finns också den högsta andelen äldre och den högsta försörjningsbördan. Om utvecklingen fortsätter som idag räknar forskarna med att det i början av 2030-talet finns fler personer i icke arbetsför ålder än i arbetsför ålder i Sveriges glesbygdskommuner. En utveckling, som väsentligt kommer att öka och förändra behovet av hälso- och sjukvård, men också möjligheten att rekrytera välutbildad vårdpersonal.
Det är mot den bakgrunden som NHI tillsammans med norra Sveriges regioner och kommuner samlats kring en gemensam sjukvårdspolitisk plan och vision med målsättning att bli världsledande på framtidens vård och omsorg i glesbygd.
I denna vision ingår bland annat fortsatt utveckling av de virtuella hälsorummen i samverkan med kommunal hälsovård. Målsättningen är att det inom två år ska finnas minst ett 20-tal liknande virtuella hälsorum i de fyra nordligaste länen.


temp1

Det virtuella hälsorummet i Slussfors i Storumans kommun är ett framgångsrikt pilotprojekt, som startades för två år sedan. Fotograf: Jan Lindmark.


En bra testbäddsarena

Inlandskommunerna i norra Sverige har ett tidsmässigt försprång genom befolkningens sneda åldersstruktur, där mellan 25-30 procent är äldre än 65 år. I några kommuner är mer än 10 procent av befolkningen äldre än 80 år.
”Vi ligger i detta perspektiv ca 25 år före resten av världen. Det finns alltså i vårt norrländska inland en unik möjlighet att idag testa medicintekniska produkter, arbetssätt och processer av olika slag i en existerande befolkning med en åldersstruktur som om 25 år kommer att vara en realitet i många länder. Detta demografiska försprång kombinerat med ett av världens bäst utbyggda högkvalitativa bredbandsnät samt sammanhållna patientjournalsystem av god kvalitet ger utomordentliga förutsättningar för att prova nya innovativa lösningar inom sjukvårds- och omsorgssektorn”, säger Peter Berggren, chef för forskningsorganisationen GMC (Centre of Rural Medicine) och en av grundarna till NHI (Nordic Health Innovation) och tillägger:
Vi har en ambition att norra Sverige ska vara en bra testbäddsarena för glesbygdsmedicin och distansöverbryggande metoder. Vårt demografiska försprång ska vi vända till vår fördel. Vi siktar på att få fram heta produkter och tjänster, som hjälper oss att leva längre och hälsosammare hemma, samtidigt som vi i ökad utsträckning vill bedriva vård i hemmen.

Vi har en ambition att norra Sverige ska vara en bra testbäddsarena för glesbygdsmedicin och distansöverbryggande metoder. Vårt demografiska försprång ska vi vända till vår fördel. Vi siktar på att få fram heta produkter och tjänster, som hjälper oss att leva längre och hälsosammare hemma, samtidigt som vi i ökad utsträckning vill bedriva vård i hemmen.

Jonas Berggren, styrelseordförande för NHI.


ha-lsorum-i-slussfors-2-1

I det virtuella hälsorummet kan läkarna vid behov kopplas upp via en videolänk. Fotograf: Jan Lindmark.

NHIs hälsorum

NHI har hittills byggt upp virtuella hälsorum i orterna Slussfors och Gällö i norra Sverige. Nästa hälsorum planeras att öppnas i höst i orten Stugun.
”De virtuella hälsorummen är för oss en medveten strategisk satsning. Med distansöverbryggande metoder kan vi säkerställa att vi får en god och effektiv hälso- och sjukvård, samtidigt som patienterna inte behöver resa lika mycket. De utgör ett komplement till hälsocentralerna för att lätta på trycket och öka tillgängligheten, eftersom hälsorummen har mycket bättre öppettider än vanliga hälsocentraler”, säger Björn Eriksson, regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen.
Hälsorummet i Slussfors i Storumans kommun har varit i bruk i snart två år med mycket goda erfarenheter. Hälsorummet är beläget i närheten till byns skola och där finns nyckel och hemtjänstens personalrum med tillgång till stöd och utbildad personal.
”Slussfors är en pilotanläggning och här har vi haft möjlighet att testa och utveckla olika apparater och idéer. Hälsorummet i Slussfors fungerar väl och där samverkar kommunen och sjukvårdsresurser för att vid behov hjälpa patienterna med provtagningar”, säger Peter Berggren, NHI.
83-åriga Carl-Axel Nordenberg, som har ingått i hälsorummets referensgrupp har också goda erfarenheter:

De som bor här i området har mellan 5-8 mil till närmaste vårdcentral. Till Slussfors är det bara 1-2 mil. För oss som behöver en snabb första konsultation med en läkare via länk och tillgång till provtagningar av blodtryck och blodprov är hälsorummet väldigt värdefullt och en stor trygghet. Jag känner till åtminstone en person, som via hälsorummet upptäckte att hon hade diabetes utan att hon visste om det”, säger han.

ha-lsorum-i-slussfors-4

I de virtuella hälsorummen kan alla kommuninvånare gå in och exempelvis kontrollera blodtryck och ta blod-, blodsocker- och varanprover. Fotograf: Jan Lindmark.

Satsning på innovationer och utbildningar

NHI och Glesbygdsmedicinskt Centrum lägger nu tillsammans med sina samarbetspartners och kunder ned stora resurser på att vidareutveckla de virtuella hälsorummen. Hit hör bland annat distansstyrt hjärtultraljud via robotteknik, planerings- och dimensioneringsverktyg för kommunal vård och omsorg och en app för diabetiker, som skapar ökad trygghet för både vuxna och barn.
”De virtuella hälsorummen kan vi göra hur bra som helst – det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna”, säger Jonas Berggren, ordförande för NHI.
Viktigt blir också satsningar på utbildningar för att tillgodose att det alltid finns kompetent stöd i nära anslutning till hälsorummen.
”I Gällö i Jämtland har vi exempelvis startat en utbildning, där kommunens hemtjänstpersonal får lära sig den utrustning som finns i hälsorummet. Vi satsar också på ett självlärande system, där medborgare och anhöriga lär varandra att använda utrustningen. Här har vi en stor utmaning, eftersom den diagnostiska apparatur som finns idag är gjord för vården och inte för brukarna. Vi måste designa enkla produkter, som kan förstås och användas av vem som helst, samtidigt som vi tryggar den diagnostiska säkerhet som krävs inom hälso- och sjukvård”, säger Jonas Berggren, NHI.
Peter Berggren tillägger:
”Vanliga manualer är inte alltid de bästa verktygen. Här tittar vi istället bland annat på enkla instruktionsfilmer i 3D”, säger Peter Berggren, GMC.


 

ha-lsorum-i-slussfors-5

Apparaterna i de virtuella hälsorummen är via en central server sammanlänkade med distriktsläkarna och sjukvårdens journalsystem. Fotograf: Jan Lindmark.

 


 

En egen unik informationsväxel

Att ytterligare bygga upp, förfina och effektivisera servicen med digitala läkare är en annan satsning, som står högt upp på NHIs fokuslista, liksom att säkerställa och effektivisera hanteringen av alla medicinska data- och journalsystem.
Detta görs inte minst i nära samarbete med NHIs partners Microsoft, Sigma IT Consulting och Cambio. Cambio är en av Sveriges ledande aktörer inom sjukvårdssystem, medan Sigma är ett av Nordens ledande leverantörer av innovativa och effektiva IT-lösningar. Tillsammans med Microsoft deltar Cambio och Sigma också i uppförandet av det framtida universitetssjukhuset Nya Karolinska i Stockholm, som kommer att utrustas med dagens mest avancerade sjukvård, grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning.
”Tillsammans med Sigma, Microsoft och Microsofts Azureteknik bygger vi nu även en egen flexibel växel, som är tänkt att integrera vår information från NHI och Glesmedicinskt Centrum med den svenska sjukhushälsovårdens journalsystem och det nybildade svenska e-hälsokontot HälsaFörMig. I e-hälsokontot är det tänkt att all information om den individuella hälsan ska samlas på ett och samma ställe, som är privat och åtkomligt för personerna själva. Det ska fungera som en folkhälsotjänst, som gör det möjligt att historiskt och i nuet överblicka den egna hälsoinformationen, men också att dela med sig av den till vården och forskningen”, säger Jonas Berggren.
Eftersom all data kommer att finnas i molnet och Microsofts servrar är stationerade i Holland och Irland, så har både NHI och Karolinska stort fokus på att tillsammans med Microsoft och Sigma lösa säkerhetsfrågorna när det gäller att garantera patient- och personsäkerhet.

 

Stora vinster och betydande effekter

De samhälleliga vinsterna med distansoberoende teknik och virtuella hälsorum är många.
”Det blir en klar förbättring. Vinsterna är tillgänglighet för medborgaren. Vi tar verksamheten ut till patienterna. Vi får sänkta kostnader för resor och transporter. Det är åtskilliga miljoner som årligen går åt till sjukresor bara i vår region. Vi får också en yta för samarbete och för att implementera nya idéer och innovationer”, säger Björn Eriksson från Region Jämtland Härjedalen och får medhåll av Jonas Berggren, NHI:
”Regionen gör en stor vinst på att det blir de som verkligen behöver sjukvården, som också får tillgång till sjukvården. De kanske inte går att ersätta alla läkarbesök med ett virtuellt hälsorum, men det går att ersätta många.”
För regionerna i norra Sverige är just kostnaderna för resor och stafettläkare några av de största utgiftsposterna.
”Vi gjorde nyligen vi en hälsoekonomisk studie inom ett EU-projekt, där vi bland annat tittade på självserviceenheter, där patienter kunde komma och ta eget blodtryck och egna blodprover. Resultaten visade att ”return on investments” (ROI) kom mycket snabbt”, säger Peter Berggren, GMC.
”Att satsa på de virtuella hälsorummen är ett viktigt steg i utvecklingen av vår nya sjukvård. Det här är ett sätt att effektivisera och modernisera sjukvården på patienternas villkor. Vården bli mer tillgänglig och vi får en ny, lägsta, effektiva omhändertagandenivå”, säger Björn Eriksson, Region Jämtland Härjedalen.
En annan stor vinst är stoltare personal och enklare rekryteringar.
”En del av den personal, som vi har på det särskilda boendet i Gällö i Bräcke kommun, har valt att utbilda sig inom det här området. Resultatet har blivit att de känner sig mer sporrade och stoltare i sitt arbete. Vi räknar med att fler kommer att söka sig till vården när de får ökad insyn i den nya vårdtekniken”, säger Sven-Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun.

 

Stort internationellt intresse

I första hand fokuserar NHI på att utveckla och erbjuda lösningar i Skandinavien.
”Men på sikt är behoven desamma även i andra liknande områden runt om i världen med motsvarande behov av en kostnadseffektiv och distansöverbryggande sjukvård”, säger Jonas Berggren, NHI.
Internationellt finns det många glest befolkade områden, som brottas med liknande svårigheter. I Kanada, USA, Australien, Norge och Skottland och flera länder i Asien, Afrika och Latinamerika är skillnaderna stora i ohälsotal mellan landsbygd och städer och de har även här en växande andel åldrad befolkning med komplexa behov, liksom stora svårigheter att rekrytera och behålla läkare och annan vårdpersonal.
Som en del av Rural Health-projektet Room for Care deltar därför NHI genom att inrätta en testbädd för virtuell hälsovård i en by i Gunungkidul på ön Jakarta i Indonesien. Målet med projektet är att förbättra kapaciteten hos de lokala indonesiska myndigheterna att förbättra hälsa och välbefinnande hos befolkningen i glesbygd.
För att öka kunskapen avser aktörerna i norra Sverige dessutom att bygga ett FoU-nätverk tillsammans med andra länder med glesbygd. Inom de närmaste två åren planeras även årliga konferenser om vård och omsorg i glesbygd med internationellt deltagande.
Redan idag finns ett utvecklat internationellt samarbete med bland annat Nasionellt Centrum for Distriktsmedicin i Tromsö Norge, Högskolan i Sör- och Nordtröndelag. Hälsemitt i Tröndelag, Northern Ontario School of medicine Kanada, Flinders University Australien samt Centre for Rural Health University of Aberdeen Scotland.
”Men det här behovet stannar inte bara vid glesbygden. Det finns också i ökad utsträckning en efterfrågan på distansöverbryggande medicin i storstäderna. Vi ser även en efterfrågan på virtuella hälsorum inom företagshälsovården”, slutar Peter Berggren.

 


 

Läs mer om Nordic Health Innovations lösningar här

Related Posts

Forskning och innovation för vår digitala framtid
Ju svårare projekt desto bättre för Värmex
Nu ska Kronofogden IT-moderniseras